Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochranu osobných údajov zabezpečujeme v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“).

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Vaše osobné údaje spracúvame my ako prevádzkovateľ:

MF Centrum s. r .o. so sídlom SNP 1557, 969 01 Banská Štiavnica

IČO 44427051, DIČ 2022697182, IČ DPH: SK2022697182

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 15500/S

konajúca prostredníctvom konateľov: Michaela Ferjančíková a Michal Ferjančík

email: info@medicentrumbs.sk

Účel

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom riadneho vybavenia rezervácie liekov uskutočnenej prostredníctvom web stránky www.medicentrumbs.sk (ďalej len „web stránka“). Keď odošlete rezerváciu, využijeme vaše osobné údaje na ďalšiu komunikáciu s vami, na zistenie obsahu vašich elektronických receptov vo vašej elektronickej zdravotnej knižke a na všetky ďalšie nevyhnutné úkony spojené s vybavením rezervácie lieku prostredníctvom web stránky.

V súlade so Zákonom č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov je náš interný systém napojený na národný zdravotnícky informačný systém, preto máme možnosť získať vaše osobné údaje z elektronickej zdravotnej knižky. Tieto údaje však spracúvame výlučne na účely riadneho vybavenia rezervácie.

Kategórie osobných údajov

Spracúvať budeme vaše osobné údaje uvedené v objednávkovom formulári: meno, priezvisko, rodné číslo, telefónne číslo, e-mailová adresa, prípadne iné osobné údaje, ktoré uvediete. Spracúvame tiež osobné údaje, ktoré sú uvedené vo vašej elektronickej zdravotnej knižke spolu s tzv. pacientskym sumárom a preskripčnými záznamami.

Rodné číslo spracúvame, aby sme zistili, aké lieky vám lekár predpísal prostredníctvom preskripčných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke (elektronický recept).

Telefónne číslo a e-mail potrebujeme na komunikáciu s vami. Hlavne na zasielanie informácií o potvrdení prijatia rezervácie a informovania o vybavení rezervácie.

Dotknuté osoby

Spracúvame osobné údaje fyzických osôb, pacientov, ktorí vyplnili a odoslali elektronický rezervačný formulár so svojimi osobnými údajmi na web stránke www.medicentrumbs.sk.

Právny základ

Informácie o predpísaných liekoch, zdravotníckych pomôckach alebo dietetických potravinách môžu byť za určitých okolností považované za osobné údaje o zdraví.

My, ako verejná lekáreň, sme oprávnení spracúvať takéto osobné údaje, pretože je to nevyhnutné na účely poskytovania zdravotnej (lekárenskej) starostlivosti, vybavenia rezervácie. Teda na prípravu výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín.

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je predzmluvný vzťah s vami ako pacientom založený vašou rezerváciou predpísaných liekov. Na základe rezervácie liekov vykonávame opatrenia pred uzatvorením zmluvy, teda kroky vedúce k príprave výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín, ktoré vám predpísal lekár, prostredníctvom našej verejnej lekárne. Činnosti, ktoré v tejto súvislosti vykonávame, sú upravené článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR, článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR a tiež článkom 9 ods. 2 písm. h) GDPR.

Príjemcovia

K vašim osobným údajom majú prístup iba naši zamestnanci a pracovníci, ktorí ich využívajú výlučne v súvislosti s vybavovaním rezervácie.

Pretože sa rezervácia vykonáva online, na stránke www.medicentrumbs.sk, využívame v tejto súvislosti aj služby externých partnerov (viac v bode č. 11). Tí zabezpečujú správu web stránky, správu našich interných systémov a správu serverov, na ktorých sú vaše osobné údaje uložené. Servery sa fyzicky nachádzajú v EÚ. Nedochádza teda k prenosu vašich osobných údajov do tretích krajín či medzinárodných organizácií.

Ak tak ustanovuje zákon, môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci, napríklad orgánom činným v trestnom konaní.

Doba uchovávania

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na vybavenie rezervácie, teda do doby vydania liekov, prípadne do stornovania rezervácie.

Ak tak ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, môžeme vaše osobné údaje uchovávať aj dlhšiu dobu, ako je nevyhnutné na spracovanie rezervácie.

Práva dotknutej osoby

Vy ako dotknutá osoba máte viaceré práva, a to tieto:

– právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR

– právo na ich opravu alebo doplnenie podľa čl. 16 GDPR

– právo na ich vymazanie v prípadoch uvedených v čl. 17 GDPR

– právo na obmedzenie ich spracúvania podľa čl. 18 GDPR

– právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Jednotlivé práva môžete uplatniť zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa, alebo tiež zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Obe tieto adresy sú uvedené v prvom bode.

Poskytnutie osobných údajov

Vaše osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne. Ak nám ich však neposkytnete, nebudeme môcť spracovať vašu rezerváciu.

Externé spracovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje, na základe našich pokynov, majú k dispozícii a spracúvajú aj niektorí naši partneri. V súlade s týmto dokumentom a platnou legislatívou pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, cieľom ktorých je zabezpečiť vašim osobným údajom požadovanú ochranu. Našimi partnermi sú:

BIG BRANDING, s. r. o.

(hosting, dátové centrum, výroba a správa webstránky)

Dolná 18, 969 01 Banská Štiavnica, Slovensko

IČO: 51229285


Počítače a Programovanie, s. r. o.

(IT servis, účtovný program, dátové centrum)

Kuzmányho 22, 010 01 Žilina, Slovensko

IČO: 36005479

TOPefekt s. r. o.

(zasielanie informačných sms)

B. Němcové 767/13, 787 01 Šumperk, Česká republika

IČO: 29444268


Rajčan Media s. r. o.

(marketing, výroba a správa webstránky)

Lesná 953/50, 966 01 Hliník nad Hronom, Slovensko

IČO: 50661515

Cookies, ktoré používame

Technické a funkčné cookies – zabezpečujú riadne fungovanie našej web stránky. Bez týchto cookies by nebolo možné rezervovať lieky. Ich používanie je nevyhnutné, a preto od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim.

Analytické cookies – využívame ich na získanie údajov o návštevnosti našej web stránky. Napríklad informácií o vyhľadávaniach, o pohybe na stránke a podobne. Pomáhajú nám udržiavať web stránky ľahko prístupné a užívateľsky priateľské. Na ich implementáciu využívame riešenia tretích strán, ktoré zabraňujú ich zneužitiu (anonymizácia na strane dodávateľov riešení). Súčasne sú implementované opatrenia, ktoré vám umožňujú jednoducho kontrolovať a obmedzovať využívanie týchto cookies. Preto si od vás nepýtame na ich používanie súhlas. Využívame riešenia nasledovných tretích strán:

Google Ireland Limited

(Google Analytics)

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Marketingové a reklamné cookies – používame ich, aby sme vám na našej web stránke zobrazovali obsah a reklamu, ktoré vás podľa vašich predchádzajúcich preferencií zaujímajú. Tieto cookies ukladáme iba na základe vášho súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

Google Ireland Limited

(Google Ads)

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Facebook Ireland Ltd

(Facebook Pixel)

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko

Vaše voľby

Existujú rôzne možnosti, ako môžete spravovať alebo obmedzovať spôsoby, ako my a naši partneri využívame cookies. Ak využijete ktorúkoľvek z nich, nemusia nami poskytované služby správne fungovať. Vaše možnosti sú nasledovné:

Nastavenia prehliadača – váš prehliadač umožňuje, aby ste vymazali alebo odmietli cookies.

Vypnutie cookies v Google Chrome

Vypnutie cookies v Microsoft Edge

Vypnutie cookies v Mozilla Firefox

Tretie strany – na obmedzenie cookies sa dajú využiť aj riešenia tretích strán. Jedno z nich je dostupné napríklad na stránke https://optout.aboutads.info/

Kontaktovanie

Pri našej práci dbáme na to, aby vaše osobné údaje boli chránené v najvyššej možnej miere. Preto ich spracúvame iba v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu. V prípade akýchkoľvek otázok vo veci vašich osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť:

– osobne v našej prevádzke Lekáreň MIMA, Energetikov 1, 969 01 Banská Štiavnica

– telefonicky na čísle: 045/29 01 260

– poštou na adrese: Lekáreň MIMA, Energetikov 1, 969 01 Banská Štiavnica

– emailom: info@medicentrumbs.sk

Podanie sťažnosti

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

https://dataprotection.gov.sk

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

tel. číslo: +421 02 3231 3214

email: statny.dozor@pdp.gov.sk