Všeobecné podmienky rezervácie liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín

Základné informácie

Tento dokument, Všeobecné podmienky rezervácie liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín (ďalej len „podmienky“), sa vzťahuje na všetky rezervácie predpísaných liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín vykonané zákazníkmi prostredníctvom web stránky poskytovateľa www.medicentrumbs.sk (ďalej len „web stránka“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť každej rezervácie. Zákazník odoslaním potvrdzuje, že sa s týmito podmienkami oboznámil, ich obsahu porozumel a súhlasí s nimi.

Vymedzenie pojmov

Poskytovateľom je spoločnosť s ručením obmedzeným uvedená v bode 3.1 týchto podmienok.

Verejnou lekárňou je Lekáreň MIMA, Energetikov 1, 969 01 Banská Štiavnica (ďalej len „Lekáreň MIMA“), zodpovedný farmaceut: PharmDr. Matúš Puskajler, číslo povolenia: 2837/2014/OZ-006, kód poskytovateľa: P34985160301.

Zákazníkom je fyzická osoba, ktorá vykonala rezerváciu v zmysle týchto podmienok a jej osobné údaje sú uvedené v odoslanom rezervačnom formulári v zmysle ods. 4.1 týchto podmienok.

Rezerváciou je odoslaný elektronický rezervačný formulár, ktorý:

 • je zverejnený na web stránke
 • bol zákazníkom dobrovoľne vyplnený
 • obsahuje všetky informácie a údaje vyžadované poskytovateľom.

Elektronickým receptom je preskripčný záznam vytvorený lekárom v elektronickej zdravotnej knižke pacienta, ktorým lekár predpisuje zákazníkovi liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu.

Elektronická zdravotná knižka je súbor údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta, obsahujúci okrem iného informácie o vytvorení elektronického receptu.

Výdajom je osobné prevzatie rezervovaných liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín, ktoré sú uvedené v elektronickom recepte, vo verejnej lekárni – Lekáreň MIMA.

Poskytovateľ

Identifikačné a kontaktné údaje poskytovateľa:

MF Centrum s. r. o.

SNP 1557, 969 01 Banská Štiavnica,

IČO 44427051, DIČ 2022697182, IČ DPH: SK2022697182

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 15500/S, konajúca prostredníctvom konateľov: Michaela Ferjančíková a Michal Ferjančík, email: info@medicentrumbs.sk.

Poskytovateľ zabezpečuje:

 • technickú stránku rezervácie
 • prevádzku web stránky
 • prevádzku verejnej lekárne, v ktorej dochádza k výdaju rezervovaných liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín.
Rezervácia

Rezerváciu zákazník vytvorí prostredníctvom rezervačného formulára na web stránke poskytovateľa, www.medicentrumbs.sk/e-recept/

V rezervačnom formulári je zákazník povinný uviesť správne, pravdivé a úplné údaje a informácie.

Zákazník berie na vedomie, že predmetom rezervácie sú všetky elektronické predpisy, ktoré v danom čase nie sú vybavené alebo blokované inou lekárňou.

Vybavenie rezervácie

Poskytovateľ po prijatí rezervácie overí v elektronickej zdravotnej knižke pacienta:

 • či došlo k vystaveniu elektronického receptu lekárom
 • dostupnosť predpísaných liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín
 • spôsobilosť poskytovateľa pripraviť lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny k osobnému výdaju vo verejnej lekárni

Poskytovateľ počas overovania dostane informáciu o všetkých, v danom čase existujúcich, elektronických receptoch vystavených lekármi na pacienta, ktoré zatiaľ neboli žiadnou verejnou lekárňou blokované.


Po riadnom overení poskytovateľ rezerváciu:

 • potvrdí a informuje zákazníka prostredníctvom e-mailu a sms o dostupnosti rezervovaných liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín alebo
 • stornuje a informuje zákazníka prostredníctvom e-mailu alebo sms o nemožnosti objednania, resp. o nedostupnosti rezervovaných liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín.
Elektronický recept

Zákazník berie na vedomie, že po rezervácii dôjde k blokovaniu elektronického receptu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Tým sa zabráni duplicite výdaja. Iná lekáreň tak nebude môcť vydať rezervované lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny uvedené v elektronickom recepte. Elektronický recept bude blokovaný po dobu platnosti elektronického receptu a doby potrebnej na výdaj.

Elektronický recept sa automaticky odblokuje:

 • po výdaji
 • po márnom uplynutí doby blokovania alebo
 • ak tak určí poskytovateľ z dôvodu stornovania rezervácie alebo nemožnosti zabezpečiť výdaj v lehote platnosti elektronického predpisu.
Storno rezervácie

Zákazník je oprávnený požiadať o storno rezervácie.


Žiadosť o storno rezervácie môže zákazník vykonať kontaktovaním poskytovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 2.2.


Storno rezervácie je možné vykonať iba v prípade, ak ešte nedošlo k výdaju a ani k odblokovaniu elektronického predpisu.


Poskytovateľ po doručení žiadosti o storno rezervácie bezodkladne posúdi, či sú splnené podmienky pre riadne stornovanie. Ak sú podmienky stornovania rezervácie splnené, poskytovateľ zabezpečí bezodkladné odblokovanie elektronického receptu. Ak podmienky stornovania rezervácie nie sú splnené, poskytovateľ o tejto skutočnosti zákazníka informuje a oznámi mu dôvod, prečo nemožno jeho požiadavke vyhovieť.

Storno rezervácie sa uskutoční aj v prípade, keď k rodnému číslu uvedenému počas rezervácie nie sú predpísané žiadne lieky alebo nie je vytvorený elektronický recept. V takom prípade má prevádzkovateľ právo

stornovať rezerváciu aj bez predchádzajúceho upovedomenia zákazníka, ktorý rezerváciu vytvoril.

Výdaj

Výdaj rezervovaného lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny prebieha výlučne osobným odberom vo verejnej lekárni Lekáreň MIMA.


K uzavretiu a plneniu zmluvy, ktorej predmetom je kúpa lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny, dochádza pri výdaji vo verejnej lekárni. Výdaj sa upravuje všeobecne záväznými právnymi

predpismi.


Platba spojená s výdajom, a s ňou spojené odovzdanie daňového dokladu zákazníkovi, sa uskutočňujú vo verejnej lekárni.


Zákazník je povinný pri výdaji predložiť identifikačný preukaz obsahujúci rodné číslo (napr. občiansky preukaz alebo preukaz poistenca).

Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky sú dostupné na web stránke a zároveň sú zasielané aj na e-mail zákazníka uvedený v rezervačnom formulári.

Zákazník môže poskytovateľa kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bodoch 2.2 a 3.1 týchto podmienok.

Rezervačný formulár na web stránkach slúži výlučne na rezerváciu liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín, nie na ich kúpu.